PLAN & PROGRAM 2012.

STUDY PLAN & PROGRAM
OF BUJINKAN SEISHIN DOJO ZAGREB
FOR 2012. YEAR

 

January

Togakure ryu Ninpo Kudensho

 *****

February

Ken Jutsu Kihon Waza

 *****

March

Gyoko Ryu Kudensho

*****

April

Batto Jutsu

*****

May

Koto ryu Kudensho

*****

June

Biken Jutsu

*****

July

No official trening

*****

August

No official trening

*****

September

Shinden Fudo Ryu Kudensho

*****

October

Nito Jutsu

*****

November

Kukishinden Ryu/Takagi Yoshin Ryu Kudensho

*****

December

Muto Dori/Shinken Shiraha Dome

*****

Note: Whole year on training you should bring Daisho (Katana i Shoto)